درخواست وام

همگار گرامی فرم وام فقط از یکم تا دهم هر ماه صادر می گردد لذا شما می توانید با مراجعه حضوری به کارشناسی رفاه نسبت به دریافت فرم وام اقدام نمایید قابل ذکر است به زودی فرم وام از طریق همین سایت نیز صادر می گردد.

چند نکته:

مبلغ وام افراد سه برابر موجودی کل پس اندازآنهاست . چنانچه پس انداز شما دو میلیون تومان باشد وام شما مبلغ شش میلیون تومان خواهد بود که پس از گسر یک درصد کارمزد بحساب شما واریز خواهد شد.

اقساط وام نیز با توجه به مبلغ وام متغییر است.

جدول اقساط وام

ازمبلغ

تا مبلغ

حداکثر اقساط  (ماه)

10,000,000ریال

60,000,000ریال

24 ماه

60,000,001 ریال

120,000,000ریال

30 ماه

120,000,001ریال

180,000,000ریال

36 ماه

180,000,001ریال

240,000,000ریال

42 ماه

240,000,001ریال

300,000,000ریال

48 ماه