تغییرات پس انداز

همکار گرامی تغییرات پس انداز ماهانه و صندوق امداد فقط دو بار در سال و در ماه های شهریور و بهمن مقدور می باشد . لذا بدین منظور می توانید بصورت حضوری و یا از طریق همین سایت نسبت به تغییر پس انداز خود اقدام نمایید.