مدارك مورد نياز جهت هزینه کفن و دفن

نویسنده:admin تعداد نظرات:0
تاریخ: 15 آذر 1394 - 12:07

ردیف

مدارك مورد نياز جهت هزینه کفن و دفن

1

کپی شناسنامه و كپي كارت ملي متوفی صفحه اول ، دوم وسوم (در صورت توضيحات كپي از صفحه توضيحات الزامي است)

2

کپی شناسنامه صفحه اول ، دوم وسوم و كپي كارت ملي سرپرست متوفی

3

کپی گواهی فوت

4

کپی آخرین حكم كارگزيني و فیش حقوقی متوفی

5

کپی آخرین حكم كارگزيني و فیش حقوقی سرپرست

6

کپی صفحه اول دفترچه بیمه متوفی قبل از ابطال

7

کپی نامه ابطال دفترچه بیمه متوفی

 

 

       

هزینه کفن و دفن به همکار فرهنگی که دارای دفترچه خدمات درمانی بوده و نیز افرادی که از طرف ایشان بیمه شده باشند  تعلق می گیرد.

همکارانی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند از اداره بیمه تامین اجتماعی پیگیر هزینه کفن و دفن باشند.

 

                                           کارشناسی تعاون و امور رفاهی

دیدگاه‌ها