خدمات درمانی

خدمات نامبرده زیر ، تحت تعهدات سازمان بیمه خدمات درمانی قرار ندارند
-1 اعمال جراحی که صرفاً به منظور زیبایی انجام می گیرند.(مانند مامو پلاستی و رینو پلاستی و...)
مردان InfertiliTy – GIFT – ZIFT – IVF -2 اعمال نازایی
admin 15 آذر 1394
0نظر

برای دانلود فایل وارد خبر شوید.

admin 15 آذر 1394
0نظر

برای دانلود فایل وارد خبر شوید.

admin 15 آذر 1394
0نظر

برای دانلود فایل وارد خبر شوید.

admin 15 آذر 1394
0نظر

ردیف

مدارك مورد نياز جهت هزینه کفن و دفن

admin 15 آذر 1394
0نظر

در صورت مراجعه بیمه شده داراي دفترچه کارمندي به مراکز غیر طرف قرارداد ، بارعایت ضوابط مربوطه هزینه درمان بیمه شده قابل محاسبه و پرداخت می باشد

admin 15 آذر 1394
برچسب‌ها:
0نظر

 

ضوابط  و حق بيمه خدمات درمانی كاركنان دولت

حق بيمه

admin 15 آذر 1394
0نظر

صفحه‌ها